Ara
Filters
Kapat

Kişisel Verilerin Korunması

SANAL MAĞAZACILIK BİLGİSAYAR HİZM.VE TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Aydınlatma Metni

a) Kişisel Veri

Bu Aydınlatma Metni'nde, “kişisel verileriniz,” kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi veya bilgi parçalarını ifade eder. Bunlar tipik olarak adınız, adresiniz, kullanıcı adınız, profil resminiz, e-posta adresiniz ve telefon numaranızı içerir; ancak IP adresi, alışveriş alışkanlıkları, yaşam tarzına dair tercihler, hobiler ve ilgi alanları gibi diğer bilgileri de içerebilmektedir.

 

b) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SANAL MAĞAZACILIK BİLGİSAYAR HİZM.VE TİCARET A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan malzeme, hizmet lojistik ve medya satınalma çözümlerinden, ayrıca e-ticaret, satınalma platform ve alternatif satış çözümlerinden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından anılan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz tarafından sunulan malzeme, hizmet, lojistik ve medya satınalma çözümlerinden, ayrıca e-ticaret, satın alma platform ve alternatif satış çözümlerinden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerini sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla ve başka herhangi bir amaçla kullanılmamak üzere iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Koç Topluluğu şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından tedarikçi ve müşterilerle akdedilen sözleşmeler, internet sitelerimiz, bayi portallarımız, TYS sistemi, bu sitelerde kullandığımız çerezler, e-posta sistemleri, misafir giriş kayıtları, misafir kullanıcı logları, güvenlik kameraları, sosyal medya gibi kanallar aracılığıyla ve Şirketimizin güvenliğini sağlama, Şirketimizden bilgi talep eden kurum ve kuruluşlara bilgi temin etme, mevzuattan kaynaklanan veri güvenliğini sağlama yükümlülüğümüzü yerine getirme, mutabakat ve fatura düzenleme, araştırma, planlama ve istatistik çalışmaları yapma, müşteri memnuniyetini ölçme, bayi portallarında üyeliğinizi oluşturma, internet sitelerimizde kolay dolaşım sağlama ve teknik destek verme, iş ve strateji geliştirme, barter ve satın alma hizmetlerini yerine getirme, tedarikçi ve müşteriler arasında iletişimi sağlama, tedarikçilerin ihalelere katılımını sağlama, size daha iyi bir hizmet sunabilmek adına sizlerle iletişime geçerek reklam, promosyon veya kampanyalarımızı tanıtma gibi hukuki sebeplere dayanarak [AHB1] ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVK Kanunu’nun  “Kişisel verilerin işlenme şartları” kenar başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızasının bulunması gerektiği belirtilmektedir. Aynı maddenin 2. fıkrasında ortaya konulmuş olan şartların varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın da kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Bu şartlar;

 •          Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 •          Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 •          Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmazı kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 •          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 •          İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 •          Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 •          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

şeklinde ifade edilmiştir.

KVK Kanunu’nun 6. maddesinde bazı kişisel verilere özel bir önem atfedilmiştir. KVK Kanunu’nda  “özel nitelikli” olarak anılan bu kişisel veriler; “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı veya cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” dir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak KVK Kanunu’nun “Kişisel verilerin işlenme şartları” kenar başlıklı 5. maddesi uygulanmamaktadır. Zira, açık rıza elde edilmeksizin özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi kural olarak yasaktır. Ancak KVK Kanunu’nun 6. maddesinin 3. fıkrasında istisnai olarak özel nitelikli kişisel verilerin hangi hallerde işlenebileceğine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla;

 •          İlgili kişinin açık rızasının varlığı halinde veya
 •          Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
 •          Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

d) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kurulca belirlenecek tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.fordstil.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Rüzgarlıbahçe Mah. Ardıç Sok. No:3 Beykoz/İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@fordstil.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 [AHB1]Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca iletişim araçları kullanılarak yapılan mal ve hizmet tanıtımları ve pazarlamaların gerçekleştirilebilmesi adına ilgili kişilere elektronik ileti gönderilebilmesi için bu kişilerden önceden onay alınması gerektiği unutulmamalıdır.